بلوک 20 ته پر (دستگاه دستی)

این بلوک ب دستگاه دستی تولید شدهو ابعاد استندارد ندارد و گاها با ارتفاع کمتر از 19 نیز تولید میشود .

200000 در انبار

شناسه:1000405

750تومان

200000 در انبار