بلوک 20 ته پر (دستگاه اتوماتیک)

این بلوک با دستگاه اتوماتیک و نیمه اتو ماتیک تولید شده ابعاد استاندارد دارد و ضخامت جداره ان 2.5 می باشد

200000 در انبار

شناسه:1000401

880تومان

200000 در انبار