بلوک 20 ته باز

بلوک ته باز بیشتر در دیوار های جانبی که می خواهند پر از بتن شوند استفاده می شود و یا در چاه های فاضلاب برای پر کردن و بستن زیر و کنار کول ها کاربرد دارد

200001 در انبار

شناسه:1000403

750تومان

200001 در انبار